Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují vztahy vznikající mezi Poskytovatelem a Objednatelem při objednávání a poskytování vzdělávacích služeb.

1. Vymezení smluvních stran

Poskytovatelem je Ing. Milan Formánek, se sídlem Kroměříž, Tovačovského 331/6, PSČ 76701, IČ: 75831848, (dále jen „Poskytovatel“).

Objednatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku vzdělávacích služeb Poskytovatele elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.detskefotokurzy.cz nebo jiným způsobem (dále jen „Objednatel“).

2. Pořádání vzdělávacích akcí

Vzdělávací akcí se rozumí kurz, seminář (školení), pobytový seminář, beseda nebo přednáška.

Poskytovatelem vzdělávacích akcí je Ing. Milan Formánek

Termíny a ceny vzdělávacích akcí včetně všech změn uveřejňuje Poskytovatel na svých internetových stránkách www.detskefotokurzy.cz.

Poskytovatel může termíny vzdělávacích akcí v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých provozních možností, ale termín může změnit nejpozději v den uzávěrky přihlášek. Vzdělávací akce bude uspořádána, pokud počet přihlášených a platících účastníků dosáhne minimálního počtu potřebného k uhrazení nákladů (minimální počet účastníků je různý podle druhu vzdělávací akce, místa konání a závisí na nákladech za pronájem prostor, vybavení, lektorech).

Výzva k provedení platby na účet společnosti je Objednateli zaslána ihned v e-mailu, který současně potvrzuje přijetí jeho přihlášky. V případě sjednání objednávky obchodním zástupcem, je Objednatel informován o způsobu úhrady bezprostředně – údaje k platbě jsou uvedeny v Objednávkovém listu. Kurzovné je nutno uhradit do 14 dnů ode dne podání přihlášky, nejpozději však v den pořádání vzdělávací akce v hotovosti. Po tomto datu bude Objednatel vyzván k urychlenému provedení platby, jinak bude jeho objednávka stornována. Pokud není uvedeno jinak, příjem přihlášek končí 10 dní před zahájením vzdělávací akce. V případě, že nebude naplněna maximální kapacita, může Poskytovatel posunout termín uzávěrky přihlášek. O dodatečném podání přihlášky je nutno se informovat telefonicky nebo e-mailem na obchodním oddělení Poskytovatele. V případě volných míst může zájemce podat přihlášku i po termínu uzávěrky přihlášek.

Při naplnění kapacity vzdělávací akce jsou přihlášení zařazováni podle pořadí v evidenci přihlášených. Později přihlášeným je při naplnění kurzu nabídnut náhradní termín. Pokud Objednatel neuhradí cenu vzdělávací akce do termínu splatnosti, ztratí pořadí a v případě naplnění kapacity nemusí být přijat.

Objednatel, který neuhradí cenu vzdělávací akce v určeném termínu před jejím zahájením (nejpozději v den zahájení v hotovosti) nebude přijat.

Pokud z jakýchkoli důvodů dojde ke zrušení vzdělávací akce, vrátí Poskytovatel přijatou peněžní částku nejpozději do 7 dnů od vyhlášení zrušení.

3. Cena vzdělávací akce

Cena vzdělávací akce je vyhlášena společně s termínem konání.

Cena vzdělávací akce je uvedena na internetových stránkách Poskytovatele (www.detskefotokurzy.cz).

Cena vzdělávací akce je pro daný turnus pevně stanovená, avšak Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit ji současně se změnou DPH.

4. Úhrada ceny vzdělávací akce

Objednatel uhradí cenu vzdělávací akce převodem na účet Poskytovatele (č. ú. 670100-2213371840/6201) na základě pokynu vygenerovaného e-mailu po provedení objednávky nebo na základě instrukcí poskytnutých obchodním zástupcem. Objednatel provede úhradu na své náklady. V případě, že Objednatel neprovede úhradu na své náklady, tzn., náklady na transakci budou započteny na vrub Poskytovatele, bude Objednateli vystavena dodatečná faktura na doplatek této částky.

Po zaplacení příslušné částky obdrží Objednatel zprávu o jeho závazném zařazení do vzdělávací akce. Řádnou fakturu obdrží Objednatel na e-mail, který uvedl v přihlášce, do 5 pracovních dnů od připsání částky na účet Poskytovatele.

5. Storno poplatky

Pokud Objednatel zruší účast na kurzu, nejpozději však 3 dny před začátkem kurzu, nebude mu účtován storno poplatek. V případě, že Objednatel zruší účast na kurzu méně jak 3 dny před začátkem kurzu, bude mu účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu. Pokud Objednatel zruší účast v den konání kurzu nebo bude jeho nepřítomnost způsobená „vyšší mocí“ (počasí, dopravní situace apod.), nemá nárok na vrácení kurzovného. Poskytovatel je povinen vrátit peněžní částku sníženou o storno poplatek, a to do 14 dní od data písemného doručení (e-mailem nebo doporučeným psaním) stornování kurzu. Bankovní poplatky spojené s transakcí na zahraniční účet hradí Objednatel.

6. Slevy

O způsobu, době a výši slev rozhoduje Poskytovatel vzdělávacích akcí.

Slevy můžou být poskytovány široké veřejnosti prostřednictvím tzv. „Slevových kódů“. V případě, že Objednatel takovýto kód obdržel a chce slevu uplatnit, je povinen ho uvést do přihlášky do příslušného pole a ve správném tvaru. Na pozdější dodání Slevového kódu, či uvedení kódu ve špatném tvaru, nebude brán zřetel a Objednatel uhradí plnou cenu.

Na slevy není právní nárok.

7. Vzdělávací akce zahrnují v základní ceně

Výuku dle osnov Poskytovatele.

Materiály v elektronické nebo tištěné podobě (pokud je uvedeno v podmínkách dané vzdělávací akce na www.detskefotokurzy.cz).

Stravu (pokud je uvedeno v podmínkách semináře na www.detskefotokurzy.cz).

9. Poskytování osobních studijních kódů třetí straně

Objednatel se zavazuje, že nebude poskytovat svůj osobní studijní kód a studijní materiály třetí straně. Všechny vzdělávací akce včetně studijních materiálů jsou majetkem Poskytovatele, jejich šíření se trestá. Použití osobního studijního kódu je monitorováno počtem IP adres, ze kterých je užíván.

V případě porušení výše uvedených podmínek, bude Objednateli okamžitě zamezen přístup do studijní sekce bez nároku na vrácení jakékoli části kurzovného a uhradí pokutu ve výši 10 000 Kč. Pokuta je splatná do 14 dnů ode dne, kdy byl Objednatel vyzván k vysvětlení vzniklé situace.

10. Účinnost a změny obchodních podmínek

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 1. 6. 2016 a v plném rozsahu nahrazují všechny předchozí Všeobecné obchodní podmínky. Předchozími obchodními podmínkami se však řídí kupní smlouvy, které byly uzavřeny za jejich účinnosti.

Poskytovatel je oprávněn kdykoli změnit obchodní podmínky a není povinen o tom informovat. Je odpovědností Objednatele, aby se seznámil se zněním obchodních podmínek při uzavírání každé kupní smlouvy.

11. Závěrečná ustanovení

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlasí Objednatel se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem poskytnutých v souvislosti s objednáním kurzu, a to za účelem zařazení do databáze Poskytovatele a dalšího marketingového zpracování, zejména k nabízení výrobků a služeb a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, v platném znění. Případy a vztahy těmito podmínkami neupravené se řídí platnou právní úpravou České republiky.